Informacja o dofinansowaniu ze środków UE

Spółka Solair Instalacje  w 2020 roku korzystała ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci Dotacji na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 otrzymaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

1. Opis projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

2. Cel projektu

Celem projektu jest uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością obrotową przedsiębiorstwa, zaspokojenie jej bieżących potrzeb oraz utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

3. Planowane efekty

Planowanym efektem jest niezaprzestanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r. i utrzymanie jej efektywności na dotychczasowym poziomie.

4. Wartość projektu

Koszt realizacji Projektu wyniósł 254.640,39 zł.

5. Wkład Funduszy Europejskich

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 254.640,39zł co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.